On-line přihláška

Prohlášení a žádost člena

Podávám tímto přihlášku ke členství v Open Content, z.s., se sídlem Čápkova 28/21, Veveří, 602 00 Brno, IČO 06041078 (dále jen „Spolek“) a žádám o její projednání výborem Spolku na nejbližší konané koordinační schůzce ve smyslu čl. 4 odst. V stanov Spolku. Souhlasím se zněním stanov a prohlašuji, že jsem se s nimi seznámil on-line ZDE před podáním této přihlášky.

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. Spolek je správcem osobních údajů poskytnutých v tabulce výše a dalších údajů o členství (datum registrace, účast na akcích), které bude sám či prostřednictvím pověřených osob zpracovávat, a to i automatizovanými elektronickými prostředky, za účely:

  1. vedení evidence členů (vedení seznamu členů dle § 236 zákona č. 89/2012 Sb. a článku 12 odst. II stanov Spolku) a vyřizování nezbytné administrativy (správa příspěvků) plynoucí ze členství;
  2. informování člena o akcích pořádaných Spolkem a o dalších Spolkem vykonávaných činnostech;
  3. kontaktování člena v záležitostech, kdy Spolek bude ze strany člena žádat součinnost při realizaci činnosti Spolku;
  4. informování veřejnosti o činnosti Spolku a propagace vlastních aktivit.

Zpracování podle bodu 1 je zákonnou povinností správce. Zpracování podle bodů 2. až 4. je založeno na oprávněném zájmu správce na efektivním řízení činnosti Spolku, přiměřené propagaci vlastních aktivit a rozvoji své činnosti. Člen, jakožto subjekt údajů, má právo na přístup k osobním údajům, které se jej týkají, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, stejně tak podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.